วิสัยทัศน์ (Vision)

 

โรงพยาบาลฝาง เป็นโรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำ ผู้รับบริการปลอดภัย ผู้ให้บริการมีความสุข ภายในปี 2563

พันธกิจ (Mission)

 

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
2. พัฒนาความรู้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าสู่ระบบบริการเพื่อประสิทธิภาพการให้บริการ
4. ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีความพึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

ค่านิยม (Value)

 

F = Financial หมายถึง การบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ
A = Accessibility หมายถึง ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกสาขา
N = Network หมายถึง การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพตาม Service Plan17 สาขา
G = Good Governance หมายถึง บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในด้านคน เงิน ของ
S = Service หมายถึง ระบบบริการได้คุณภาพมาตรฐาน ผู้รับบริการปลอดภัย มีความพึงพอใจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

 
1. การพัฒนาระบบคุณภาพบริการ
2. การพัฒนาบุคลากร
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
4. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

เป้าประสงค์ (Goal)

 
1. เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีระบบบริการสุขภาพตามเกณฑ์พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)
2. ผู้รับบริการได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างปลอดภัย ได้มาตรฐานและพึงพอใจ
3. เพิ่มศักยภาพระบบรับส่งต่อผู้ป่วย
4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามเกณฑ์ระบบบริการสุขภาพ
5. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุขในการทำงาน
6. การพัฒนาส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ
8. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ
9. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยและให้มีประสิทธิภาพ
10. องค์กรภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพ