โรงพยาบาลฝาง | ประกาศโรงพยาบาลฝาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง


ประกาศโรงพยาบาลฝาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ด้วยโรงพยาบาลฝาง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง "รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 - 3,000 ซีซี" จำนวน 1 คัน สำหรับโรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศโรงพยาบาลฝาง + เอกสารสอบราคา+รายละเอียดคุณลักษณะฯ
มีการเปิดอ่านแล้วจำนวน    1491   ครั้ง
comments powered by Disqus