โรงพยาบาลฝาง | สิทธิบัตรในการรักษาพยายาบาล คุณคือคนแบบไหน...


สิทธิบัตรในการรักษาพยายาบาล คุณคือคนแบบไหน...
บัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง)

โดยงานประกันสุขภาพและสังคมสงเคราะห์

ใครคือผู้มีสิทธิในบัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง)

    ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 5 กำหนดให้ บุคคลมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุข ที่มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพตามที่กำหนด ในพระราชบัญญัติ ซึ่งบุคคลในที่นี่ หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทย
    ดังนั้น ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ คือ บุคคลที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัว 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้
 
ใช้หลักฐานอะไรบ้าง

    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน

สถานที่ลงทะเบียน

    - เขตตำบลเวียง ลงทะเบียนที่โรงพยาบาลฝาง งานประกันสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ ห้องเบอร์ 36
    - เขตตำบลอื่นๆ ลงทะเบียนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามตำบลนั้นๆ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ห้องเบอร์ 36 หรือโทร 053-452173, 053-451144 ต่อ 407


โครงการเบิกจ่ายตรง โรงพยาบาลฝาง

ความหมายของการลงทะเบียนโครงการเบิกจ่ายตรง

    โครงการเบิกจ่ายตรง คือ โครงการคู่ขนานกับระบบเบิกจ่ายค่ารักษาเดิม(ใบเสร็จ,หนังสือต้นสังกัด)  เป็นโครงการแบบสมัครใจสำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว สามารถเข้าระบบเบิกจ่ายตรงทุกคน  สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการเบิกจ่ายตรง  คือ
        ผู้ป่วยนอก  :  ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน
        ผู้ป่วยใน  :  ไม่ต้องมีหนังสือรับรองการมีสิทธิ (หนังสือส่งตัว) จากต้นสังกัดไปยื่นให้สถานพยาบาลก่อนเข้ารับการรักษา

ใครคือผู้มีสิทธิในการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง
    ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการ รักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลรวมบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร ๓ คน) ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ

    ใช้หลักฐานอะไรบ้าง

    กรณีผู้มีสิทธิ
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรซึ่งทางราชการออกให้

    กรณีบุคคลในครอบครัว
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรซึ่งทางราชการออกให้ หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า
15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ

สถานที่ลงทะเบียน
    - โรงพยาบาลฝาง ที่งานประกันสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ ห้องเบอร์ 36

ระยะเวลาเกิดสิทธิ
    ภายใน 15 วัน หลังจากการลงทะเบียน โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรซึ่งทางราชการออกให้ ในการมารับบริการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ห้องเบอร์ 36 หรือโทร 053-452173, 053-451144 ต่อ 407
    
มีการเปิดอ่านแล้วจำนวน    1085   ครั้ง
comments powered by Disqus