โรงพยาบาลฝาง | ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร โครงสร้างแผ่นดินไหว แบบเลขที่ 9128/2550 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท


ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร โครงสร้างแผ่นดินไหว แบบเลขที่ 9128/2550 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท

โรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง 
ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 90,872,100.- บาท (เก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)


สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่นี่...
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 30 พย. 2559 + เอกสารประกวดราคาฯ+ ราคากลาง+ แบบแปลน
มีการเปิดอ่านแล้วจำนวน    1458   ครั้ง
comments powered by Disqus