โรงพยาบาลฝาง | การจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปี 2560


การจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปี 2560

  

>> แนวทางการจัดทำแผนงบค่าเสื่อมปี 2560    

 

- ราคาสำนักงบฯ(มี.ค.58) 

- แบบฟอร์มแผนงบค่าเสื่อมปี2560(ให้หน่วยงานกรอก)

- บัญชีรายการสิ่งก่อสร้าง-ครุภัณฑ์ สบรส.2ก.ย.58

- แนวทางการบริหารจัดการงบค่าเสื่อมฯ

                                           ***********************************************************


 >> แผนงบค่าเสื่อมปี 2559(ใหม่)  


                   

         รวม 6 Building block ปี58-61รพ.ฝาง

         เกณฑ์ราคาที่ใช้ทำแผน

         ครุภัณฑ์668รายการ

         ราคาครุภัณฑ์จากสำนักงบประมาณ

         ครุภัณฑ์ DPL

---------------------------------------


แบบฟอร์มและหลักเกณฑ์งบค่าเสื่อมปี58 และ งบลงทุนปี59

               
 ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ >>


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         - แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558

 - แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับ ตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ 

                         - คำสั่งกรรมการด้านพัฒนาระบบบริการ

   - โครงการจัดตั้งคลินิกฟอกไต(ปรับ)

   - แบบฟอร์มกระบวนการดำเนินงาน 7 building block

                        - แผนพัฒนาครุภัณฑ์ปี58


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานตัวชี้วัด 2557 (รพ.ฝาง)

บัญชีรายการครุภัณฑ์_18 เม.ย.57

service plan เขตสุขภาพที่ 1 6BB plus

                 service plan 5 สาขาหลัก       

  1 สาขากุมาร

  2 สาขาศัลยกรรม

  3 สาขาศัลย์ออร์โธปิดกส์

  4 สาขาสูตินรีเวช

  5 สาขาอายุรกรรม


  service plan สาขา NCD

  service plan สาขา trauma

  service plan สาขา มะเร็ง

  service plan สาขาจักษุวิทยา

  service plan สาขาไต

  service plan สาขาทันตกรรม

  service plan สาขาทารกแรกเกิด

  service plan สาขาปฐมภูมิ

  service plan สาขาหัวใจ

มีการเปิดอ่านแล้วจำนวน    1760   ครั้ง
comments powered by Disqus