โรงพยาบาลฝาง | Fang Hospital - มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการสุขภาพ บุคลากร สิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ


  • นายแพทย์วิชญ์ สิริโรจน์พร
  • คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2559
  • 30 บาท ยุคใหม่ มียาดีใช้เพียงพอ ทั่วถึงและเป็นธรรม
  • อุบัติเหตุ-เจ็บป่วยฉุกเฉิน-โรงพยาบาลฝาง

 

สำหรับเจ้าหน้าที่ สมัครใช้อีเมล์ของ รพ.ฝาง @fanghospital.go.th