โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ถนนโชตนา ตำบลเวียง อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทร. 053-451144