ข้อมูลพื้นฐาน

    หอผู้ป่วยศัลยกรรม ให้บริการผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปทุกระบบทั้งชายและหญิงตลอด 24 ชั่วโมง
  โดยมีพยาบาลวิชาชีพร่วมกับศัลยแพทย์ให้การดูแลรักษา ส่งเสริมฟื้นฟูและป้องกันโรค โดยมุ่งเน้นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพแบบองค์รวม ผู้ป่วยปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลรักษาและคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติเป็นสำคัญ
นอกจากนี้ยังทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของโรงพยาบาลเป็นแหล่งฝึกของนักศึกษาแพทย์
เป้าหมายที่สำคัญ

 

  1. ผู้ป่วยทุกรายได้รับบริการที่รวดเร็ว ได้มาตรฐานและปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อน
  2. ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับข้อมูลในโรคที่เป็นอยู่ มีความพึงพอใจ สามารถดูแลตนเองได้
  3. มีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย
  4. สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ
ขอบเขตการให้บริการ (Scope of service)
  ..:: ภาพกิจกรรมฝ่ายศัลยกรรม (SURG) ::..
ให้การดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรมที่ต้องรักษาโดยทางยาและการผ่าตัด
  ซึ่งรับผู้ป่วยทุกประเภทในสาขาศัลยกรรมทั่วไป อุบัติเหตุ ศัลยกรรมเด็ก ศัลยกรรมตกแต่ง ผู้ป่วยหู คอ จมูกและจักษุ มีจำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยประมาณ 25 รายต่อวัน ประสานกับทีมสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการทางวิชาการโดยเป็นแหล่งศึกษาและฝึกปฏิบัติ
ลักษณะสำคัญของงานบริการและปริมาณงาน
  หอผู้ป่วยศัลยกรรมให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมเด็ก ศัลยกรรมตกแต่ง
  ผู้ป่วยหู คอ จมูก และ จักษุ ที่ต้องรักษาโดยทางยาและผ่าตัด  ฟื้นฟู ป้องกันแก้ไขและส่งเสริมการดูแลสุขภาวะโดยเน้นให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม รับผู้ป่วยได้ทั้งหมด 30 เตียง แบ่งเป็น Semi ICU 4 เตียง ธรรมดา 21 เตียง เตียงเสริมผ้าใบ 5 เตียง ผู้ป่วยหนักที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 2 เตียงแบ่งเป็น 3 ผลัดๆละ 8 ชั่วโมง มี
    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2 คน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 คน
พยาบาลวิชาชีพอัตราจ้าง 4 คน
  โดยแบ่งอัตรากำลัง
    - เวรเช้า พยาบาล 4 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 คน
- เวรบ่าย พยาบาล 3 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 คน
- เวรดึก พยาบาล 2 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 คน
      ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติงานแบ่งงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามอัตรากำลังในแต่ละผลัด
    ติดตามภาระงานโดยใช้การประเมินแบ่งประเภทของผู้ป่วยเป็นเกณฑ์ในการคิดอัตรากำลังในปีงบประมาณ2553 ภาระงาน (Productivity) อยู่ระหว่าง 110-120%
จำนวนผู้รับบริการในรอบปีงบประมาณ 2553 จำนวน 2,493 คน รวมวันนอน 8,684 วันนอน
จำนวนผู้รับบริการในรอบปีงบประมาณ 2554 จำนวน 2,019   คน รวมวันนอน 6,714 วันนอน
    แพทย์ศัลยกรรมออกตรวจ OPD ศัลย์
      พญ.สุริยา ยานุพรม ออกตรวจ วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น
พญ.อรวรรณ เชาว์สวัสดิ์ ออกตรวจ วันอังคาร 08.00-16.00 น
 
 
 
 
©2012 Fang Hospital all right reserved. :