พันธกิจ
  ดูแลผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน  ผู้รับบริการไว้วางใจ  ผู้ป่วยมีความปลอดภัย  ผู้ให้บริการมีความสุข
ขอบเขตการให้บริการ  (Scope  of  Service)
ให้การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยพิเศษ ประกอบด้วยผู้ป่วยอายุรกรรม
ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และกุมารเวชกรรม โดยไม่จำกัดอายุและเพศ
เป้าหมาย
  1. ผู้ป่วยได้รับบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
  2. ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ และสามารถดูแลตนเองได้
  3. มีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย
  4. สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ
..:: ภาพกิจกรรมฝ่ายงานพิเศษ 6 (ตึกราชพฤกษ์) ::.. อัตรากำลัง
    พยาบาล                 จำนวน 6 คน
ผู้ช่วยเหลือคนไข้    จำนวน 5 คน
   
 
 
 
 
 
 
 
©2012 Fang Hospital all right reserved. :