พันธกิจ
    "บริหารเวชภัณฑ์ให้พอใช้ ใส่ใจการใช้ยา ช่วยเหลือให้คาปรึกษา ก้าวหน้าวิชาการ
  บริบาลเภสัชกรรม นวัตกรรมบริการ"
  บริบท :
  งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
    งานบริการผู้ป่วนนอกโรงพยาบาลฝางได้พัฒนาไปสู่การผสมผสานระหว่างการจ่ายยาที่เน้น
  ด้านงานบริการที่มีความรวดเร็วและถูกต้อง ร่วมกับการบริบาลเภสัชกรรมเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เริ่มมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนางานเข้าสู่งานบริการในเชิงงานคุณภาพให้มากขึ้น
   
      ..:: ภาพกิจกรรมฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ::..   ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลฝางมี 1 ห้องโดยให้บริการ 12 ชั่วโมงต่อวันในวันราชการ
      และให้บริการในวัน เสาร์-อาทิตย์ 2 ช่วง คือ 8.00-12.00 น. และ 16.00-20.00 น. ในการให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยประมาณ 500 คนต่อวัน โดยรองรับผู้ป่วยที่ตรวจคลินิกพิเศษต่างๆ และผู้ป่วย OPD ทั่วไป แต่ด้วยความจากัดของสถานที่ กาลังคน และจานวนผู้ป่วยที่มีมากขึ้นจึงมี การจัดงานบริการในเชิงรุก เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการให้บริการห้องยาได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ไปบันทึกข้อมูลยาลงคอมพิวเตอร์ หน้าห้องตรวจคลินิกพิเศษต่างๆรวมทั้งมีงานเภสัชกรรมบริบาลประจาคลินิกพิเศษเพื่อค้นพบปัญหาใน การใช้ยาและเมื่อพบปัญหาจากการใช้ยาสามารถให้ผู้ป่วยเข้าพบแพทย์ได้ทันที หลังจากการบันทึกข้อมูล ลากยาจะปรากฏที่ห้องยาผู้ป่วยนอกเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดยาเพื่อลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย สาหรับผู้ป่วยนอกทั่วไปแพทย์ผู้ตรวจจะเป็นผู้บันทึกการสั่งใช้ยาลงคอมพิวเตอร์
 
  อ่านต่อ >>
ข่าวประชาสัมพันธ์
    สรุปรายงานการประชุมPTC3-2559.pdf
            คู่มือการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drug)
            เอกสารบัญชียาUpdate 2016
            Intravenous Admixture and IV incompatibility
            การใช้ยาในเด็ก
            การจัดการยาเดิมบนหอผู้ป่วย
            การใช้ยาในสตรีมีครรภ์
            แนวทางการใช้ยา Amoxicillin
            แนวทางการทำ Medication Reconciliation ของวอร์ด
            Fatal drug interaction
            แบบรายงาน Med error โรงพยาบาลฝาง
 
 
©2012 Fang Hospital all right reserved.