1. บริบท ( Context )
  หน้าที่ และเป้าหมาย
เราจะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานกายภาพบำบัดแบบองค์รวม  โดยมีมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  ด้วยการทำงานร่วมกันเป็นทีม  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ภายใต้พันธกิจ / วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล
ขอบเขตการให้บริการ ศักยภาพ และข้อจำกัด
เป็นหน่วยงานที่ใช้ศาสตร์ทางกายภาพบำบัด เพื่อ การดูแลบำบัดผู้ป่วยหลายภาวะ ได้แก่ ภาวะทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ , ระบบทรวงอก , ระบบประสาทวิทยา และกุมารเวชศาสตร์ ที่มีความผิดปกติด้านการเคลื่อนไหว โดยใช้หลักความรู้วิชาการทางด้านกายภาพบำบัดอย่างมีมาตรฐาน และหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรทางการแพทย์
นอกจากนี้ยังปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั่วไป และด้านการป้องกันความบกพร่อง ความผิดปกติ ข้อจำกัด และภาวะแทรกซ้อน ในการเคลื่อนไหว ตามสภาวะสุขภาพร่างกาย รวมถึงการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย / ผู้พิการ เพื่อให้ระบบของร่างกายฟื้นกลับคืนสู่สภาพปกติให้มากที่สุด และ/หรือ คงสภาพในการเคลื่อนไหว ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ
..:: ภาพกิจกรรมบริจาคเก้าอี้ ฝ่ายกายภาพบำบัด ::..  
  เป้าหมาย
   ด้านที่เกี่ยวกับเข็มมุ่งของโรงพยาบาล
1. ให้บริการผู้ป่วยในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
2. ให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้องกับโรคที่เป็น
3. พัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
4. ให้ความสะดวกในการฟื้นฟูผู้พิการในชุมชน ให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารักษาในโรงพยาบาล
    ด้านบริการทางภายภาพบำบัด
บริการทางกายภาพบำบัด  ต้องกระทำภายใต้กฎหมายวิชาชีพ และขอบเขตมาตรฐานของวิชาชีพ  ดังนี้
1. ให้บริการทางกายภาพบำบัด ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และมาตรฐานวิชาชีพ
2. ให้บริการทางกายภาพบำบัด โดยใช้กระบวนการทางกายภาพบำบัด ครอบคลุมการให้บริการหลักทั้ง 4 ด้าน คือ การส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ
3. ให้บริการทางกายภาพบำบัด ตามบทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ
4. ให้บริการทางกายภาพบำบัด ด้วยความตระหนักในสิทธิของผู้ป่วย
5. ให้บริการทางกายภาพบำบัด ต้องคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล
 
               บุคลากรในงานกายภาพบำบัด มีดังนี้
  1. นักกายภาพบำบัด จำนวน 4 คน
2. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 2 คน
 
 
 
 
©2012 Fang Hospital all right reserved. :