ประวัติความเป็นมา
    กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนโรงพยาบาลฝาง ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลฝาง ตำบลเวียง
  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะภูมิประเทศ

 

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่คล้ายกับก้นกระทะ โดยมีภูเขาสูงอยู่รอบ ๆ ประกอบด้วยภูเขา, ป่าไม้
ป่าสงวนและพื้นที่ราบโดยมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน เช่น แม่น้ำฝาง, ลำน้ำใจ, น้ำมาว
การปกครอง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน อยู่ในเขตการปกครองขององค์กรท้องถิ่น 2 แห่ง คือ
เทศบาลตำบลเวียงฝาง และ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
สภาพทางเศรษฐกิจ
  ..:: ภาพกิจกรรมฝ่ายเวชกรรมสังคม (PCU เวียง) ::..
  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย  และรับจ้าง  พืชเศรษฐกิจหลักได้แก่
  ส้มสายน้ำผึ้ง และกระเทียม  รวมทั้งพืชไร่ตามฤดูกาล เช่น   ข้าว  ถั่วแระ ทำให้ประชาชนมีรายได้ตลอดทั้งปี
การคมนาคม
    งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน   โรงพยาบาลฝาง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอฝาง    ประมาณ
  1 กิโลเมตรโดยมีถนนสายเชียงใหม่ – ฝาง เป็นเส้นทางหลัก ถนนในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม่ไผ่ ลาดยาง และ ดินลูกรัง การติดต่อระหว่างหมู่บ้านค่อนข้างสะดวกและสามารถใช้ได้ตลอดปี ยกเว้นในกลุ่มบ้านชนพื้นที่สูง 5 กลุ่ม ที่มีปัญหาเรื่องการเดินทางในช่วงฤดูฝน
    พันธกิจ    
 
  1. ให้บริการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผสมผสานกับการส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูสภาพ
  2. ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพโดยให้ประชาชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
  3. ยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
  4. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
  5. พัฒนาระบบบริการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน PCU
 
 
 
 
©2012 Fang Hospital all right reserved. :