บริบท
ความมุ่งหมาย ( Purpose ) หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ งานการพยาบาลผู้ป่วยในให้การพยาบาลผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย ที่มีปัญหาทางด้านกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ เอ็น ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เน้นการดูแลแบบองค์รวม โดยทีมบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่รับใหม่จนกระทั่งจำหน่าย รวมทั้งให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง สู่สถานบริการอื่นๆหรือชุมชน

 

เป้าหมาย
1. ผู้ป่วยได้รับบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
2. ผู้ให้บริการมีความสุขในการทำงาน

..:: ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ::..  

ขอบเขตบริการ
           
ให้การดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ ที่รับไว้นอนโรงพยาบาล ประกอบด้วยกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ และอ็นต่างๆที่มาจากพยาธิสภาพของโรคและจากการได้รับการบาดเจ็บ

ผู้ร่วมงานในโรงพยาบาล
1.     ทีมการพยาบาลที่มีทักษะความรู้ความสามารถและให้การพยาบาลที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
2.      ความร่วมมือและการประสานงานที่ดีระหว่างทีมสุขภาพ
3.      ความพร้อมของทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร และเครื่องมือ อุปกรณ์เพียงพอ
4.      บรรยากาศของหน่วยงาน ที่มีความสุขและมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
5.      สวัสดิการและขวัญกำลังใจที่ดี

 

ความต้องการของผู้รับบริการ
        ผู้ป่วยและครอบครัว
1. ได้รับการดูแลและให้การพยาบาลที่ถูกต้อง ปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างรวดเร็ว
2. ได้รับการดูแลและให้การพยาบาล รวมทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณและสังคม
3.  ได้รับคำอธิบายและบอกเล่าเกี่ยวกับแผนการรักษา และแผนให้การพยาบาล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
4.   ให้การพยาบาลด้วยความคล่องแคล่วและนุ่มนวล

 
 

ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ Key quality issues )
1.     ด้านบริการ ให้การพยาบาลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อให้ปลอดภัยจากภาวะ
แทรกซ้อนต่างๆตามมาตรฐานวิชาชีพ คำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน มีกระบวน
การการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพตั้งแต่แรกรับ จนกระทั่งจำหน่าย และมีแผนการดูแลรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรที่มีความรู้ และพฤติกรรมบริการที่ดี
2.     ด้านที่เกี่ยวกับเข็มมุ่งของโรงพยาบาล โดยเน้นด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย

อัตรากำลัง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการจำนวน 4 คน
1.     พยาบาลวิชาชีพจำนวน                            4 คน
2.     ผู้ช่วยเหลือคนไข้จำนวน                           5 คน
 
 
   
   
   
   
©2012 Fang Hospital all right reserved.