พันธกิจ  รวมทีมให้บริการฉับไว คนไข้ปลอดภัย ไร้การติดเชื้อ

เป้าหมาย       

  1. ผู้ป่วยได้รับบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
  2. ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับข้อมูลในโรคที่เป็นอยู่ การปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน
  3. งานห้องผ่าตัดมีความพร้อมให้บริการผ่าตัดตลอด 24 ชั่วโมง
  4. บุคลากรมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

ขอบเขตบริการ ( Scope of service )

  ให้บริการตรวจรักษา วินิจฉัยโรคด้วยการผ่าตัดผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ประกอบด้วยกลุ่มผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ สูตินรีเวชกรรม จักษุ โสตศอนาสิก และผู้ป่วยฉุกเฉินต่างๆ ทั้งผู้ป่วยที่มีการเตรียมการล่วงหน้า ( Elective case ) และผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน / อุบัติเหตุ    ( Emergency case ) ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเปิดให้บริการ 3 ห้อง ประกอบด้วย วิสัญญีพยาบาล 4 คน , พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 5 คน ,  พยาบาลวิชาชีพ  3 คน , ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 6 คน ,  พนักงานทั่วไป    1  คน, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1 คน
..:: ภาพกิจกรรมงานห้องผ่าตัด ::..
 
   
   
   
   
     
     
©2012 Fang Hospital all right reserved. :