ข้อมูลพื้นฐาน
  พันธกิจ
  ให้บริการแก่หญิงตั้งครรภ์ในระยะรอคลอด, คลอดและหลังคลอด
พร้อมให้บริการด้านนรีเวชกรรม, ทารกแรกเกิดและการดูแลทารกป่วยแรกคลอด 0-28 วัน
อย่างมีคุณภาพและตามมาตรฐาน โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยเป็นหลัก
ขอบเขตการให้การบริการ

 

ให้บริการคลอดปกติ, คลอดผิดปกติและให้การดูแลทารกแรกคลอดตั้งแต่แรกคลอด
จนถึง 28 วัน (0-28วัน)และให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะตั้งครรภ์เสี่ยงที่มีภาวะแทรกซ้อนจน
ถึงทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆโดยมีสูติแพทย์ที่เชี่ยวชาญพร้อมทั้งมีการนำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมีพยาบาลวิชาชีพบุคลากรทางสาธารณะสุขที่มีความรู้ความสามารถให้
การพยาบาลดูแลให้ ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
อัตรากำลังของพยาบาล
..:: ภาพกิจกรรมแผนกสูติ - นารีเวชกรรม ::..   ในเวลาราชการ
เวรเช้า พยาบาล 4-5 คน หัวหน้าตึก 1 คน
เวรบ่าย พยาบาล 3-4 คน
เวรดึก พยาบาล 3 คน
ในวันหยุดราชการ+วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวรเช้า พยาบาล 3-4 คน
เวรบ่าย พยาบาล 3-4 คน
เวรดึก พยาบาล 3 คน
 
อัตรากำลังของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
 
  ในเวลาราชการ
เวรเช้า       พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้    3  คน
เวรบ่าย     พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้    2  คน
เวรดึก       พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้    2  คน
ในวันหยุดราชการ+วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวรเช้า       พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้    3  คน
เวรบ่าย     พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้    2  คน
เวรดึก       พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้    2  คน
 
  หมายเหตุ   กรณีที่มีผู้มารับบริการมากจะใช้เรียกกำลังเสริมตาม  Creteria   ที่กำหนดไว้  
 
 
 
 
©2012 Fang Hospital all right reserved. :