รูปกิจกรรม
  วิสัยทัศน์
   

โรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพชั้นนำ ผู้รับบริการปลอดภัย ผู้ให้บริการมีความสุข ภายในปี 2563”

  พันธกิจของโรงพยาบาล
  1.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานแต่ละหน่วยงานและมาตรฐาน HA
2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4.นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าสู่ระบบบริการเพื่อประสิทธิภาพการให้บริการ
5.ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีความพึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ
6.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
ปรัชญา / ค่านิยม / อุดมการณ์ร่วม

 

"NURSE"
N = Network มีเครือข่ายทุกระดับ
U = Unity มีการทำงานเป็นทีม
R = Responsibility & Respect มีความรับผิดชอบและมีความเคารพในวิชาชีพ
S = Service mind ให้บริการด้วยใจอย่างมีคุณภาพ
E = Education & Equality ส่งเสริมการเรียนรู้และมีความเสมอภาคในการทำงาน
เป้าหมาย
 
 1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและลดภาวะแทรกซ้อน มีความปลอดภัยสูงสุด
 2. ผู้ป่วยได้รับการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยและรับการดูแลรักษาพยาบาลจากพยาบาลวิชาชีพที่มี องค์ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม
 3. มีการบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยและเวชเบียน อย่างถูกต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการพยาบาล
 4. พยาบาลวิชาชีพได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอโดยการฝึกอบรมและศึกษาวิชาการ ทั้งด้านคลินิกบริการและการดูแลรักษาพยาบาลตลอดจนการพัฒนาด้านจิตบริการ
 5. พยาบาลวิชาชีพทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่,ปฏิบัติงานอย่างมีศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับ ของผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงานทุกวิชาชีพ
 6. ปลูกจิตสำนึกให้พยาบาลวิชาชีพทุกคนเห็นคุณค่าในงานด้านการพยาบาลและมีความสุขในการทำงาน
 7. ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าช่วยลดภาระงานและลดภาระงานและลดค่าใช้จ่ายขององค์กร ตามความเหมาะสมอย่างสมเหตุสมผล
 
  บทบาทหน้าที่ขององค์กรพยาบาล
   
 1. กำหนดนโยบายชี้นำสนับสนุนให้มีการจัดทำมาตรฐานการให้บริการทางการพยาบาล และพัฒนาคุณภาพด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง
 2. ประสานกิจกรรมต่างๆเพื่อธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพทั้งภายในวิชาชีพ พยาบาลด้วยกันและ/หรือวิชาชีพ,หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ดูแลการปฏิบัติงานของพยาบาลทุกคน
 4. พัฒนาความรู้ความสามารถของพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคุณภาพ การดูแลรักษาพยาบาลผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพ
 5. กำกับดูแลพฤติกรรมของพยาบาลให้เป็นไปตามวิชาชีพเพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
 
       
 
 
 
 
©2012 Fang Hospital all right reserved. :