ความมุ่งหมาย

    งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นการแพทย์แบบองค์รวม มีองค์ความรู้ครอบคลุม การบำบัดรักษาโรคครบถ้วน โดยวิธีการปฏิบัติ ประกอบด้วยการให้ หัตถบำบัด (การนวด) ใช้ยาสมุนไพร การฝังเข็มรักษาโรค และการให้พุทธศาสนา หรือพิธีกรรมความเชื่อต่างๆ เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพจิต โดยมีแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับการแพทย์แผนไทย ให้การบำบัดรักษาและดูแลอย่างถูกวิธี ปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
  พันธกิจ
   

1. มุ่งมั่นพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกให้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงพยาบาลฝาง เพื่อให้ได้คุณภาพในการให้บริการ
2. บูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้สอดคล้องกับการแพทย์แผนปัจจุบันในด้านการรักษา
3. มุ่งมั่นการให้บริการแบบองค์รวม เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าถึงผู้มารับบริการ

  ..:: ภาพกิจกรรมฝ่ายงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก ::.. เป้าหมาย
   
  1. ผู้มารับบริการได้รับการรักษาที่ถูกวิธี ถูกโรค และปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2. ผู้มารับบริการได้รับการบริการอย่างสะดวกและถูกต้อง
 

ขอบเขตการให้บริการ

               การบำบัดรักษาโรคตามการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะใช้วิธีการรักษาที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ผลการรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น
1. กายบำบัด ได้แก่ การนวดบำบัด การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การทับหม้อเกลือ การบริหารร่างกาย การฝังเข็มรักษาโรค
2. สมุนไพรบำบัด ได้แก่ การใช้ยาสมุนไพร น้ำดื่มสมุนไพร เป็นต้น
3. จิตบำบัด ได้แก่ การทำสมาธิ
4.ธรรมชาติบำบัด ได้แก่ การปรับสมดุลร่างกายด้วยการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน การบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน โยคะ
            ซึ่งเปิดให้บริการทั้งผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยเปิดให้บริการทุกวัน(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น. และมีผู้มารับบริการเฉลี่ย 25 ราย/วัน และยังมีการแพทย์ทางเลือก คือ คลินิกฝังเข็ม เปิดให้บริการฝังเข็มรักษาโรค รับผู้ป่วยประมาณวันละ 10 ราย ฝังเข็มกระชับสัดส่วน และฝังเข็มบำรุงใบหน้า วันละ 2 ราย ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. และวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น. จะให้บริการฝังเข็มบำรุงโรคปอด ซึ่งเป็นผู้ป่วยจาก คลินิก COPD & Asthma
 
 
 
 
 
©2012 Fang Hospital all right reserved. :