ข้อมูลพื้นฐาน

    งานประชาสัมพันธ์ ให้บริการทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก เน้นเรื่องการติดต่อสอบถาม
  ประสานงานเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการมรารับบริการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในองค์กรต่อสาธารณชนผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
เป้าหมาย

 

  1. ผู้มารับบริการได้รับการติดต่อสอบถามอย่างรวดเร็ว
  2. เจ้าหน้าที่ได้รับการสานงานอย่างรวดเร็ว
  3. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความรู้สุขภาพให้ผู้มารับบริการ และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างต่อเนื่อง
ขอบเขตให้บริการ (Scope of service)
..:: ภาพกิจกรรมฝ่ายประชาสัมพันธ์ ::..   - ให้บริการประชาสัมพันธ์ติดต่อสอบถาม ประสานงานทางวิทยุโทรศัพท์    ประสานงานให้หน่วยงานในโรงพยาบาลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์ทางช่องทางในการเผยแพร่
- สนับสนุนกิจกรรมทั้งงานบริหาร และงานบริการของโรงพยาบาล เช่น กิจกรรมรณรงค์,    กิจกรรมต้อนรับแขกโรงพยาบาล, กิจกรรมทางการตลาดโรงพยาบาล,    กิจกรรมให้สุขศึกษาเคลื่อนที่ - ดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ
- สนับสนุนสื่อสุขศึกษา และช่องทางในการเผยแพร่แก่ผู้มารับบริการ
 
   
 
   
 
 
 
 
 
©2012 Fang Hospital all right reserved. :