พันธกิจ/เป้าหมาย

   

1.      ลดอุบัติการณ์โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
2.      ทุกหอผู้ป่วย / หน่วยงานมีการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
3.      สร้างทีมงานป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และมีการประสานงานกับทีมงานสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล
4.      พัฒนาความรู้ด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลให้แก่บุคลากรทุกระดับ และการดำเนินการวิจัย เพื่อพัฒนางานป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ

 

นโยบาย

  ..:: ภาพกิจกรรมฝ่ายงานป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ ::..

1.      มีการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลในทุกหอผู้ป่วยทุกแผนก และมีการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในแต่ละหอผู้ป่วย
2.      บุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลฝางมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ และการเผยแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในเรื่องการล้างมือ การใช้หน้ากากอนามัย
3.      บุคลากรของโรงพยาบาลฝางมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง บุคลากรของโรงพยาบาลฝางได้รับการดูแลสุขภาพ และได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันอย่างเหมาะสม
4.      มีแนวทางปฏิบัติในเรื่อง Standard  Precautions  และ  Isolation  Precautions
5.      มีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่พบบ่อย ทั้งต่อผู้ป่วย และต่อเจ้าหน้าที่
6.      มีการพัฒนาคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การเฝ้าระวังเชื้อโรคดื้อยา ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม
7.      มีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ สารน้ำ น้ำยาทำลายเชื้อ
8.      มีแนวทางปฏิบัติในการทำความสะอาดการทำลายเชื้อ และการทำให้ปราศจากเชื้อ
9.      มีประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในชุมชน
10.    มีการสอบสวนโรค เมื่อพบแนวโน้มของการระบาด หรือมีการระบาดของการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลฝาง
11.    มีการนำผลการวิจัยมาใช้/ร่วมวิจัย/R2R

   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
©2012 Fang Hospital all right reserved. :