ส่วนที่ 1 การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน 
 
    - การสนับสนุนขององค์กร
    - การติดต่อสื่อสาร
    - การตรวจติดตามทบทวน และประเมินผล
    - ใบรายงานการลาป่วย ผู้ได้รับบาดเจ็บ อุบัติเหตุ ของบุคลากรโรงพยาบาลฝาง
    - การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
   
  ..:: ภาพกิจกรรมฝ่ายสุขศึกษาและอาชีวอนามัย ::..   ส่วนที่ 2 เกณฑ์  “เกณฑ์  ,  ปลอดภัย , ปลอดภัย ,สิ่งแวดล้อมดี  และมีชีวิตชีวา
        - เกณฑ์สะอาด
           อาคารสถานที่
           บริเวณพื้น
             บริเวณที่จัดเก็บวัสดุสิ่งของ
             บริเวณที่จำหน่ายอาหารหรือรับประทานอาหาร  
             ห้องน้ำห้องส้วม  
             การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค  
  - เกณฑ์ความปลอดภัย  
             การบันทึกข้อมูลสุขภาพ  
             การทำงานที่ปลอดภัย  
               เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องใช้  
               ระบบไฟฟ้า  
               การป้องกันอัคคีภัย  
    - เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี  
               แสงสว่าง  
     
     
     
     
     
©2012 Fang Hospital all right reserved. :