1. บริบท (Canter) 
  หน้าที่และเป้าหมาย
    บริการผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภทให้พ้นภาวะวิกฤตได้อย่างปลอดภัย และพึงพอใจในงานบริการ
  ข. ขอบเขตบริการ ศักยภาพ และข้อจำกัด
   
 • บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินทุกประเภท ตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมผู้ป่วย 4 เกรด
                   เกรด 4 : ผู้ป่วยฉุกเฉินมาก
                   เกรด 3 : ผู้ป่วยฉุกเฉิน
                   เกรด 2 : ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน
                   เกรด 1 : ผู้ป่วยธรรมดาทั่วไป
 • บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS : Emergency Medicine Service)
 • บริการผู้ป่วยคดีเด็กและสตรีที่ถูกกระทำชำรุนแรง (One stop Crisis Center : OSCC)
 • บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินใน รพ.สต.แม่ข่า (ในเวลาราชการ)
  ..:: ภาพกิจกรรมหน่วยงานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ::.. กลุ่มโรคสำคัญ
     
 • กลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงสูง/สำคัญทางอายุรกรรม
 • ผู้ป่วยกลุ่มโรค ACS
    พบ Miss Diagnosis      ( ปี 2552  =  5   ราย    เสียชีวิต   1   ราย )
                                        ( ปี 2553  =  5   ราย    เสียชีวิต  1    ราย )
                                        ( ปี 2554  =  2   ราย    เสียชีวิต  0    ราย )
พบรักษา MI ล้าช้า          ( ปี 2552  =  37  ราย    เสียชีวิต  3   ราย )
                                        ( ปี 2553  =  42  ราย    เสียชีวิต  1   ราย )
                                        ( ปี 2554  =  33  ราย    เสียชีวิต  0   ราย )
                                        ( ปี 2555  =    2  ราย    เสียชีวิต  0  ราย )
     
 • ผู้ป่วยกลุ่มโรคอื่น
 
 • กลุ่มความเสี่ยงสูงทางศัลยกรรม
 • พบ Miss Diagnosis     
  ปี  2552   0   ราย   
  ปี  2553   0   ราย  
  ปี  2554   2   ราย   คือ 1. FB in wound at Rt. Chest และ                                     
                                 2. ..............................
  ปี  2555   .....................
 • พบ Head injury Revisit ด้วยโรคเดิม     
  ปี  2552    11   ราย
  ปี  2553     9    ราย
  ปี  2554     4    ราย
  ปี  2555     2   ราย
 • พบการรักษาก่อนส่งต่อไม่เหมาะสม      
  ปี  2552     2    ราย  (Refer =   5  คน)
  ปี  2553    15   ราย  (Refer =  34  คน)
  ปี  2554    16   ราย  (Refer =  33  คน)
  ปี  2555   ....... ราย  (Refer =  ……. คน)
 
 • จากการรักษาไม่เหมาะสม 
  ปี  2552    7   ราย
 • ปี  2553    5   ราย
  ปี  2554    7   ราย
  ปี  2555    2   ราย
   
 • กลุ่มเสี่ยงทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • พบ Miss Diagnosis     
  ปี  2552    7   ราย     
  ปี  2553    6   ราย    
  ปี  2554    2   ราย
  ปี  2555    0  ราย      
 • กลุ่มความเสี่ยงสูงทางกุมารเวชกรรม
 • ทารกแรกคลอดถึง 1 เดือน ใน พ.ศ. 2552 พบภาวะ  3   (เสียชีวิต/ไม่เสียชีวิต)
 
     
     
     
     
     
©2012 Fang Hospital all right reserved. :